Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Tychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.tychowo.pl Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Na podstawie samooceny stwierdza się niezgodności lub wyłączenia, w tym: brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, w wyjątkowych przypadkach brak tytułu, nieprawidłowe dokumenty PDF, częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, częściowe informacje czy elementy tekstowe przedstawiono wyłącznie w formie graficznej- które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-06-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Tomczyk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 94-314-68-92

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

 • Adres: ul. Wolności 7
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 943146892

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się od ulicy Wolności. Do tego wejścia prowadzą zarówno schody jak i podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajdują się barierki umożliwiające zachowanie równowagi osób mających problemy w poruszaniu się. Drugie wejście znajduje się od ulicy Kościelnej. Do wejścia prowadzą schodki z dwoma stopniami, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się na I piętrze budynku.

Przed budynkiem od strony ulicy Kościelnej znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niewidomych i słabosłyszących. Brak tłumacza migowego.

W przypadku trudności w dostępie do pomieszczeń biblioteki, możliwe jest umówienie wizyty na parterze budynku lub dostarczenie książek do domu czytelnika.