REGULAMIN BIBLIOTEKI

STRONA G艁脫WNA » REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania ze zbior贸w

Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda

搂 1

REGULAMIN WYPO呕YCZALNI I WYPO呕YCZALNI DLA DZIECI I M艁ODZIE呕Y

 1. Z ksi臋gozbior贸w wypo偶yczalni mog膮 korzysta膰 wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypo偶yczalni jest bezp艂atne, po okazaniu karty identyfikacyjnej czytelnika, z zastrze偶eniem op艂at za us艂ugi, o kt贸rych mowa w art. 14, ust. 2 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997r. (Dz.U.97.85.539), a w szczeg贸lno艣ci:

a) za us艂ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo偶yczenia mi臋dzybiblioteczne,

b) za wypo偶yczenie materia艂贸w audiowizualnych,

c) w formie kaucji za wypo偶yczone materia艂y biblioteczne,

d) za nie zwr贸cenie w terminie wypo偶yczonych materia艂贸w bibliotecznych,

e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwr贸cenie materia艂贸w bibliotecznych.

 1. Wysoko艣膰 op艂at reguluje zarz膮dzenie Kierownika Biblioteki w sprawie op艂at pobieranych przez Bibliotek臋 stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Przy zapisie zg艂aszaj膮cy si臋 jest zobowi膮zany:

聽a) okaza膰 dow贸d osobisty lub wa偶n膮 legitymacj臋 szkoln膮, co pozwala zweryfikowa膰 dane podane na karcie 鈥瀂obowi膮zanie鈥 鈥 przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

聽b) do podania adresu zameldowania lub adresu do korespondencji,

聽c) wype艂ni膰 kart臋 zapisu 鈥瀂obowi膮zanie鈥, zapozna膰 si臋 z niniejszym regulaminem i zobowi膮za膰 si臋 do jego przestrzegania, sk艂adaj膮c podpis na ww. karcie,

聽d) osoby niepe艂noletnie zapisuj膮 si臋 do wypo偶yczalni na podstawie wa偶nej legitymacji szkolnej pod opiek膮 osoby doros艂ej.

 1. Przy zapisie czytelnika do lat 15 wymagana jest obecno艣膰 jednego z rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych. Wraz z podpisaniem zobowi膮zania ponosz膮 oni odpowiedzialno艣膰 za przestrzeganie zasad korzystania ze zbior贸w.
 2. Po zarejestrowaniu Czytelnika wydawana jest karta czytelnika z kodem paskowym, kt贸r膮 Czytelnik pos艂uguje si臋 w trakcie korzystania z us艂ug Biblioteki, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana op艂ata jednorazowa w wysoko艣ci 5 z艂.
 3. Czytelnik jest zobowi膮zany informowa膰 wypo偶yczalni臋 o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szko艂y lub uczelni.
 4. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zaka藕na, nie mo偶e on korzysta膰 z materia艂贸w bibliotecznych.
 5. W bibliotece obowi膮zuje zakaz palenia tytoniu, spo偶ywania posi艂k贸w i napoj贸w, korzystania z telefon贸w kom贸rkowych.
 6. Przed wej艣ciem do wypo偶yczalni nale偶y pozostawi膰 w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki i du偶e torby.
 7. Jednorazowo mo偶na wypo偶yczy膰 do 7 ksi膮偶ek na okres nie d艂u偶szy ni偶 4 tygodnie.
 8. Biblioteka mo偶e:

聽a) przesun膮膰 termin zwrotu wypo偶yczonej ksi膮偶ki, je艣li nie ma na ni膮 zapotrzebowania ze strony innych Czytelnik贸w na kolejny okres okre艣lony w punkcie 11,

聽b) przesuni臋cia terminu zwrotu mo偶na dokona膰 jedynie przed up艂ywem wymagalnego terminu zwrotu osobi艣cie, telefoniczne podaj膮c numer karty czytelnika, b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 w spos贸b przyj臋ty w Bibliotece.

 1. Na pro艣b臋 Czytelnika wyra偶onej osobi艣cie, telefonicznie lub elektronicznie Biblioteka mo偶e zarezerwowa膰 ksi膮偶ki aktualnie wypo偶yczone przez innych Czytelnik贸w. Zarezerwowane materia艂y nale偶y odebra膰 w przeci膮gu 3 dni roboczych.
 2. Wybrane ksi膮偶ki Czytelnik rejestruje u dy偶uruj膮cego bibliotekarza, jemu te偶 zwraca wypo偶yczone ksi膮偶ki.
 3. Czytelnikom chorym i niepe艂nosprawnym materia艂y biblioteczne mog膮 by膰 dostarczone do domu.
 4. Bibliotekarz udziela informacji o ksi膮偶kach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalog贸w i wydawnictw informacyjnych.
 5. Czytelnik zobowi膮zany jest do poszanowania wypo偶yczonych materia艂贸w bibliotecznych, chroni膰 je przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Za wypo偶yczenie szczeg贸lnie cennych materia艂贸w bibliotecznych mo偶e by膰 pobierana kaucja uzale偶niona od warto艣ci rynkowej dzie艂a.
 7. Bibliotekarz mo偶e odm贸wi膰 wypo偶yczenia pozycji uznanej za szczeg贸lnie warto艣ciow膮 bez podania przyczyny.
 8. Biblioteka mo偶einformowa膰 czytelnika o zbli偶aj膮cym si臋 ko艅cu okresu wypo偶yczenia ksi膮偶ek, nowo艣ciach wydawniczych, rezerwacjach i bukowaniu ksi膮偶ek drog膮 elektroniczn膮 o ile czytelnik poda sw贸j adres e-mail i b臋dzie przestrzega艂 jego aktualizacji.
 9. Za przetrzymanie ksi膮偶ek ponad termin ustalony w punkcie 11 Biblioteka nalicza i pobiera op艂aty w kwocie 0,20 z艂. od woluminu za ka偶dy rozpoczynaj膮cy si臋 dzie艅 po up艂ywie 1 tygodnia od wyznaczonego terminu zwrotu, z zastrze偶eniem obiektywnych powod贸w niedotrzymania terminu.
 10. W czasie 1 tygodnia, o kt贸rym mowa w punkcie 21, Biblioteka mo偶e informowa膰 czytelnika o up艂ywie terminu zwrotu i konieczno艣ci zwrotu ksi膮偶ek drog膮 elektroniczn膮. Biblioteka nie stosuje upomnie艅 za po艣rednictwem poczty.
 11. Odst膮pienie od uiszczenia kary przez czytelnika mo偶e nast膮pi膰 tylko na podstawie decyzji Kierownika Biblioteki zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 w tym zakresie uchwa艂膮 RM Tychowo nr LII/352/10 z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Gminie Tychowo lubjej jednostkom podleg艂ym oraz wskazania organu i os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
 12. Czytelnik, kt贸ry nie rozliczy艂 si臋 z dan膮 agend膮 Biblioteki nie mo偶e korzysta膰 z innych plac贸wek w sieci bibliotecznej.
 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksi膮偶ki Czytelnik jest zobowi膮zany do zakupienia tej samej ksi膮偶ki. Je艣li nie jest to mo偶liwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, mo偶e zakupi膰 inn膮 ksi膮偶k臋 potrzebn膮 Bibliotece lub zap艂aci膰 ekwiwalent, w wysoko艣ci aktualnej warto艣ci rynkowej ksi膮偶ki.
 14. W przypadku zdekompletowania dzie艂a wielocz臋艣ciowego, czytelnik odpowiada tak jak za uszkodzenie lub zniszczenie ca艂o艣ci. Pozosta艂e elementy dzie艂a pozostaj膮 nadal w艂asno艣ci膮 Biblioteki.
 15. Czytelnik, kt贸ry nie stosuje si臋 do przepis贸w niniejszego regulaminu, mo偶e by膰 czasowo, a w szczeg贸lnie drastycznych przypadkach na sta艂e, pozbawiony prawa korzystania z wypo偶yczalni. Decyzj臋 w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 16. Odmawia si臋 dost臋pu do zbior贸w bibliotecznych osobom zak艂贸caj膮cym spok贸j, znajduj膮cym si臋 w stanie nietrze藕wym, b膮d藕 b臋d膮cych pod wp艂ywem 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

搂 2

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia jest dost臋pna dla wszystkich os贸b zainteresowanych ksi臋gozbiorem Biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni, w ramach udost臋pniania zbior贸w, jest bezp艂atne.
 3. Warunkiem korzystania z czytelni jest wpis w rejestrze odwiedzin.
 4. Wierzchnie okrycia, teczki i torby nale偶y pozostawi膰 w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni mo偶na korzysta膰 z:

聽a) ca艂o艣ci zbioru wypo偶yczalni i czytelni,

聽b) ksi臋gozbioru podr臋cznego,

聽c) zbior贸w multimedialnych, Internetu,

聽d) czasopism bie偶膮cych i materia艂贸w w艂asnych, kt贸re nale偶y okaza膰 dy偶uruj膮cemu bibliotekarzowi.

 1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalog贸w i wydawnictw informacyjnych.
 2. Zbiory zwarte znajduj膮ce si臋 w czytelni mo偶na wypo偶yczy膰 poza jej obr臋b w formie tzw. wypo偶yczenia weekendowego po okazaniu karty czytelnika z zastrze偶eniem, 偶e wypo偶yczenie mo偶liwe jest w pi膮tek w godzinach otwarcia czytelni, a zwrot materia艂贸w bibliotecznych nast臋puje w poniedzia艂ek nast臋puj膮cy po weekendzie do godziny 17.
 3. Za wypo偶yczenie materia艂贸w bibliotecznych b臋d膮cych na stanie czytelni w formie wypo偶yczenia weekendowego b臋dzie pobierana kaucja uzale偶niona od warto艣ci rynkowej dzie艂a.
 4. Bibliotekarz mo偶e odm贸wi膰 wypo偶yczenia weekendowego bez podania przyczyny.
 5. Wynoszenie ksi膮偶ek lub czasopism bez zgody bibliotekarza jest r贸wnoznaczne z ich przyw艂aszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 6. Osobom korzystaj膮cym z czytelni zabrania si臋:

聽a) niszczenia materia艂贸w bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragment贸w, podkre艣lania i wpisywania uwag na marginesach itp.), niew艂a艣ciwego zachowania (np. g艂o艣nych rozm贸w, spo偶ywania posi艂k贸w i napoj贸w itp.),

聽b) korzystania z telefon贸w kom贸rkowych.

 1. Przypadki zauwa偶onych brak贸w i uszkodze艅 materia艂贸w bibliotecznych nale偶y zg艂osi膰 dy偶uruj膮cemu bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powsta艂e z jego winy uszkodzenia materia艂贸w bibliotecznych. Warto艣膰 odszkodowania ustala Kierownik w zale偶no艣ci od aktualnej warto艣ci uszkodzonego materia艂u. Na sumy wp艂acone z tytu艂u uszkodze艅 czytelnia wydaje pokwitowanie na druku KP.
 3. Udost臋pnianie zbior贸w archiwalnych odbywa si臋 w Czytelni Ksi膮偶ek 鈥 na podstawie zam贸wie艅 z艂o偶onych w poszczeg贸lnych agendach. Osoby korzystaj膮ce z czytelni zobowi膮zane s膮 do podporz膮dkowania si臋 zaleceniom dy偶uruj膮cego bibliotekarza.

搂 3

WYPO呕YCZALNIA MI臉DZYBIBLIOTECZNA

 1. Biblioteka umo偶liwia korzystanie ze zbior贸w innych bibliotek w ramach wypo偶yczania mi臋dzybibliotecznego. Czytelnik pokrywa koszty zwi膮zane z obs艂ug膮 tych wypo偶ycze艅.
 2. Czytelnik sk艂ada zam贸wienie osobi艣cie w Wypo偶yczalni dla doros艂ych, wype艂niaj膮c kart臋 zam贸wienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych.
 3. Maksymalna liczba jednorazowo zam贸wionych materia艂贸w bibliotecznych wynosi 3 egzemplarze.
 4. Materia艂y biblioteczne sprowadzone drog膮 wypo偶ycze艅 mi臋dzybibliotecznych udost臋pnia si臋 prezencyjnie w Czytelni dla doros艂ych.
 5. Okres wypo偶yczenia wynosi zwyczajowo 4 tygodnie. Biblioteka wypo偶yczaj膮ca mo偶e okre艣li膰 inny termin zwrotu.

搂 5

POSTANOWIENIA KO艃COWE

聽聽聽聽 1. Zasady korzystania z Biblioteki, kt贸re zosta艂y opisane w paragrafach od 1 do 5 zobowi膮zuj膮 czytelnika do stosowania si臋 do nich jednoznacznie podczas korzystania z us艂ug Dzia艂u dla Doros艂ych i dzia艂u dla Dzieci i M艂odzie偶y Biblioteki.

聽聽聽聽 2. Ka偶dy Czytelnik zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i stosowania si臋 do jego postanowie艅, co potwierdza swoim podpisem.

聽聽聽聽 3. Rozstrzyganie kwestii szczeg贸艂owych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu nale偶y do kompetencji Kierownika lub upowa偶nionej przez niego osoby.

聽聽聽聽 4. Osoby, kt贸re nie stosuj膮 si臋 do postanowie艅 Regulaminu mog膮 by膰 czasowo lub w drastycznych przypadkach na sta艂e pozbawione mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug Biblioteki.